FAQ

LA CÈDULA D’HABITABILITAT

LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

REHABILITACIÓ

 

 


LA CÈDULA D’HABITABILITAT

Quant costa la cèdula d’habitabilitat?

Quant es triga a obtenir-la?

Com puc sol·licitar-la?

Perquè serveix la cèdula d’habitabilitat?

Qui la pot fer?

Quines són les condicions que ha de tenir l’habitatge?

La cèdula d’habitabilitat caduca?

He perdut la cèdula d’habitabilitat, què puc fer

 

Quant costa la cèdula d’habitabilitat?

Els honoraris dels professionals, per tal de garantir la lliure competència, no es poden regular, es a dir, son lliures.

El preu màxim que el SAACU estableix per aquest servei és de 150 €

Quant es triga a obtenir-la?

Un cop realitzada la inspecció de l’habitatge per un tècnic col·legiat, aquest li entregarà, si és el cas, el certificat d’habitabilitat. Aquest document és imprescindible per sol·licitar las cèdula d’habitabilitat i es pot obtenir en 24 hores.

La cèdula d’habitabilitat la concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i té un termini màxim de 30 dies per fer-ho

Si ho sol·licita, els nostres tècnics li poden realitzar la tramitació completa

Com puc sol·licitar-la?

Busca un aparellador al següent directori web.

Perquè serveix la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat acredita que el nostre habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és imprescindible per poder vendre o llogar un habitatge i contractar els serveis d’aigua o llum.

Qui la pot fer?

Un arquitecte tècnic, un aparellador o un arquitecte, col·legiats.

Quines són les condicions que ha de tenir l’habitatge?

En habitatges usats o preexistents es revisen condicions de seguretat, salubritat i habitabilitat. I es refereixen per exemple a superfície mínima, dotació d’espais i instal·lacions, ventilació, il·luminació, etc

La cèdula d’habitabilitat caduca?

La cèdula d’habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

He perdut la cèdula d’habitabilitat, què puc fer?

Pot sol·licitar una duplicat de la cèdula d’habitabilitat a les oficines del Servei Territorial d’Habitatge més properes al seu domicili

 


LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

Què és a ITE?

Quan és necessari sotmetre el nostre edifici a la inspecció tècnica?

Qui pot fer la ITE ?

Qui li farà la tramitació, qui el pot assessorar?

Quant costa fer la ITE?

Què és a ITE?

És uns inspecció que valora l’estat general de conservació de l’edifici. Es revisa de forma visual el sistema estructural, les façanes, els patis i l’estat de les instal·lacions.

La inspecció inclou la supervisió de tots els habitatges i locals que conformen l’edifici.

La propietat per tal de facilitar la inspecció, ha de permetre l’accés al tècnic inspector als espais que ho sol·liciti.

Quan és necessari sotmetre el nostre edifici a la inspecció tècnica?

Tots els edificis amb més de 45 anys d’antiguitat han de passar la ITE. En aquest cas la comunitat de propietaris ha de contractar el serveis d’un tècnics per passar la ITE

Calendari d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat

Anteriors a 1930

Fins al 31 de desembre de 2012

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31 de desembre de 2015

A partir de 1971

Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Qui pot fer la ITE ?

Els únics professionals competents per realitzar l’ITE, per competència professional i segons es reflecteix especialment al Decret, són els APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS, ENGINYERS D’EDIFICACIÓ i ARQUITECTES. Són els veritables especialistes en edificació.

Qui li farà la tramitació, qui el pot assessorar?

Els Col·legis faran la supervisió, gestió tècnica i administrativa al llarg de tot el procés. Des de la contractació d’un tècnic competent (arquitectes, aparelladors, arquitectes tècnics o enginyers d’edificació), fins la tramitació de la sol·licitud del Certificat d’Aptitud del seu edifici, d’acord amb el conveni de delegació de funcions signat entre els col·legis professionals i la Generalitat.

Quant costa fer la ITE?

Els honoraris dels professionals per garantir la lliure competència no es poden regular i per tant els fitxen els tècnics. En aquest cas, quan la ITE es sol·licita a l’Administració de la Generalitat, existeix una taxa de preus públics sobre la inspecció tècnics d’edificis


 

REHABILITACIÓ

Hem de fer obres al nostre edifici. Què hem de fer?

Quins ajuts hi ha per a la rehabilitació d’habitatges? 

Quin tipus d’obres podrien incloure’s en els programes d’ajuts?

Quins requisits es demanen per accedir als ajuts a la rehabilitació? 

On es poden sol·licitar els ajuts a la rehabilitació?

Hem de fer obres al nostre edifici. Què hem de fer?

Tant si es tracta de reparar la façana com de construir el nostre habitatge o una piscina al jardí, fer obres implica sol·licitar llicències administratives, comparar ofertes, negociar i contractar empreses, supervisar la qualitat del treballs, etc.

La solució més econòmica i que t’assegurarà la millor qualitat és utilitzar els serveis d’un aparellador que realitzi la gestió completa de les obres.

Quins ajuts hi ha per a la rehabilitació d’habitatges?

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges (ús residencial) i d’habitatges individuals.

 Es poden atorgar subvencions. Les subvencions sempre són un tant per cent del pressupost protegible (que és la xifra que l’Administració reconeix com a protegible, i sobre la qual es fan els càlculs del tant per cent de subvenció).

Quin tipus d’obres podrien incloure’s en els programes d’ajuts?

En edificis:

Patologies estructurals, deficiències constructives i risc.

Accessibilitat (instal·lació d’ascensors, supressió de barreres arquitectòniques).

Instal·lacions comunitàries (aigua, llum, gas).

Sostenibilitat, eficiència i rehabilitació energètica (millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic, instal·lació d’energies alternatives).

En interiors d’habitatges:

Obres per aconseguir els mínims d’habitabilitat.

Adequació d’instal·lacions d’aigua, llum, gas i sanejament.

Obres per facilitar la mobilitat interior de l’habitatge.

Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

Quins requisits es demanen per accedir als ajuts a la rehabilitació?

Per a poder sol·licitar ajuts per a obres de rehabilitació, és un requisit general i obligatori, previ a la sol·licitud del ajuts, La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

Per gaudir dels ajuts, no es podran iniciar les obres abans que s’hagi realitzat la visita d’inspecció tècnica per a l’elaboració de l’informe previ.

Només es poden fer les obres de risc greu i imminent, degudament acreditades amb una Ordre d’execució vigent de l’ajuntament.

En el cas d’obres de rehabilitació d’interior d’habitatges per a ús propi, hi ha el requisit del límit d’ingressos de la unitat familiar (4,21 vegades l’IRSC).

On es poden sol·licitar els ajuts a la rehabilitació?

A les Oficines locals d’habitatge i a les diferents seus territorials de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

A la ciutat de Barcelona, consulteu el web www.bcn.cat/habitatge, on hi ha disponible tota la informació sobre habitatge a la ciutat. 

 

Comments are closed.