NORMATIVA APLICABLE

Banner_Normativa

ESTATUTS COL·LEGIALS:

JUS/107/2009, de 26 de gener, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.

ACCÉS ALS ESTATUTS:
pdf

 

LLEI DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA VIGENT

ACCÉS A LA LLEI:
pdf

 

ALTRES DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES I ESTATALS

Altres disposicions autonòmiques i estatals que siguin aplicables per raó de la matèria i pels acords dels òrgans de govern del Col·legi.

Comments are closed.